N225; Verkeersbesluit maatregelen traject 83 A50 – Valkenburglaan Oosterbeek

DeOosterbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: N225; Verkeersbesluit maatregelen traject 83 A50 – Valkenburglaan Oosterbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer 2024-000593, 15 april 2024De provinciale weg N225 vormt een verbinding tussen de grens met de provincie Utrecht en de stad Arnhem. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen maatregelen op de N225 bij Doorwerth, tussen kilometer 61,600 en kilometer 64,800, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aantal van de voorgenomen maatregelen zijn besluitplichtig. Als wegbeheerder van dit deel van de N225 nemen Gedeputeerde Staten dit verkeersbesluit. De N225 Utrechtseweg heeft bij het kruispunt Kievitsdel een aansluiting met een andere provinciale weg: de N782. Ook op de N782 voert de provincie onderhoud uit. Voor de maatregelen die op de N782 worden genomen wordt eveneens een verkeersbesluit genomen. BeleidskaderWettelijke grondslag• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;• artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.OmgevingsvisieDit besluit wordt genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het waarborgen – en waar nodig verbeteren - van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden welke in provinciaal beheer zijn. In de omgevingsvisie is vastgelegd dat eerst bestaande knelpunten worden verholpen voordat de keuze gemaakt kan worden nieuwe infrastructuur aan te leggen.Procedure totstandkomingTijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Renkum, vervoersmaatschappij Breng en met een door de korpschef van de Politie gemandateerde verkeerspecialist van de eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost-Gelderland.Het gepubliceerde verkeersbesluit met publicatiedatum 14 december 2022 met zaaknummer 2022-013456 zal worden ingetrokken via intrekkingsbesluit met zaaknummer 2024-000552. Gelet op de beslissing van de Raad van State d.d. 2 november 2022 inzake de bouwvrijstelling van stikstof, dat deze niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht kunnen Gedeputeerde Staten van Gelderland niet alle voorgenomen maatregelen uitvoeren. De besluitplichtige maatregelen die wel kunnen worden uitgevoerd zijn opgenomen in het nu voorliggend verkeersbesluit.Over het ontwerp-verkeersbesluit wat van 8 februari tot en met 21 maart 2024 ter inzage heeft gelegen zijn 2 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot het wijzigen van de voorgenomen maatregelen, het nu voorliggende verkeersbesluit bevat ten opzichte van het ontwerp-verkeersbesluit dan ook geen wijzigingen.Belangenafweging: knelpunten en maatregelenGedeputeerde Staten nemen maatregelen op de N225 tussen kilometer 61,600 en kilometer 64,800 om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het kruispunt bij Kievitsdel wordt aangepast. De bestaande (brom)fietsoversteek aan de zuidkant vervalt, de oversteek aan de noordzijde wordt aangepast aan een in 2 richtingen te berijden oversteek. Dit verbetert de verkeersafwikkeling. Het fietspad aan de noordkant van de weg tot de Bredelaan verdwijnt. Fietsers rijden na het groot onderhoud via de rotonde naar het zuidelijke fietspad en hoeven de Utrechtseweg niet meer over te steken om richting Doorwerth te fietsen. Het fietspad wordt verbreed tot een 3,50 meter breed tweerichtingen (brom)fietspad. Voor bewoners van de woningen aan de zuidkant van de Utrechtseweg verandert de situatie. Op het fietspad kunnen fietsers en bromfietsers van twee kanten komen en de afstand tussen de uitrit en de rijbaan wordt groter. Verder hoeven de bewoners van de woningen binnen de bebouwde kom niet meer met de fiets de weg over te steken om richting Doorwerth te rijden. Voor voetgangers verandert er niets; zowel het voetpad aan de noord- als zuidkant van de Utrechtseweg blijft bestaan. Bushalte Mooiland wordt opgeheven ter verbetering van de verkeersveiligheid. Er worden inritten verplaatst en de bushalte zorgt er nu voor dat er weinig uitzicht is.Daarnaast wordt halte Mooiland weinig gebruikt. Het beleid van Gelderland is om de busroutes sneller te maken. Mooiland ligt langs een HOV (Hoogwaardig OV)-route. Die routes kenmerken zich door hogere snelheden voor de bus en grotere halteafstanden.Het opheffen van halte Mooiland past in dit beleid.De rijbaan binnen de bebouwde kom wijzigt. Er wordt een 1,50 meter brede betonnen overrijdbare geleider gerealiseerd om bestuurders van tegengestelde richting van elkaar te scheiden. Daarnaast wordt ter hoogte van de bebouwde komgrens een verhoogde snelheidsremmer gemaakt. Dit remt het verkeer af dat de bebouwde kom nadert en zorgt voor een veiligere verkeerssituatie voor bromfietsers die linksaf slaan. Bromfietsers vanaf Doorwerth komen direct na de bebouwde komgrens van Oosterbeek op de rijbaan uit. Het fietspad tussen de Bredelaan en het kruispunt Wolfhezerweg blijft bestaan. Dit is nodig voor bewoners die aan het fietspad wonen en voor fietsers die vanuit de Bredelaan via de Wolfhezerweg richting Wolfheze gaan. BesluitGedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N225 tussen kruispunt Kievitsdel en kruispunt de Oude Herbergh, het volgende verkeersbesluit:Kruispunt bij Kievitsdel:I. door het verwijderen van bord B6 conform bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden als bedoeld in artikel 80 conform het RVV 1990, de fietsoversteek te verwijderen, bij kilometer 61,600; II. door het verwijderen van bord B6 conform bijlage I van het RVV 1990, de inritconstructie te verlengen en het fietspad en voetpad te verleggen, bij kilometer 61,600;III. door het verwijderen van de borden G12a conform bijlage I van het RVV 1990, de fietsoversteek te verwijderen, bij kilometer 61,600; IV. door het plaatsen van de borden B6 conform bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, (brom)fietsers komend vanaf het tweerichtingen fietspad aan de noord- en zuidkant van het kruispunt te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders op de Utrechtseweg, bij kilometer 61,600; V. door het plaatsen van bord G12a conform bijlage I van het RVV 1990 met onderbord OB505, het vrijliggend fietspad aan de noordkant van kruispunt Kievitsdel in te stellen als verplicht tweerichtingen (brom)fietspad, bij kilometer 61,600;Opheffen bushalte MooilandVI. door het verwijderen borden L3 (bushalte) van het RVV 1990 langs de N225 bij kilometer 62,100, de bushalte Mooiland in de gemeente Renkum op te heffen.Utrechtseweg richting Oosterbeek VII. door het verwijderen van bord G12a conform bijlage I van het RVV 1990, het fietspad aan de noordkant van de Utrechtseweg op te heffen, bij kilometer 64,700;VIII. door het plaatsen van borden B1 conform bijlage I van het RVV 1990, de Utrechtseweg in te stellen als voorrangsweg, bij kilometer 64,600 en kilometer 64,800;IX. door het plaatsen van bord B6 conform bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV, bestuurders te verplichten voorrang te verlenen aan (brom)fietsers in twee richtingen op het (brom)fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg, bij kilometer 64,500;X. door het plaatsen van borden D2 conform bijlage I van het RVV 1990, een verplichte rijrichting in te stellen langs de middengeleiders, bij kilometer 64,650 en kilometer 64,800;XI. door het plaatsen van bord D104 conform bijlage I van het RVV 1990, bromfietsers vanuit Oosterbeek ter verplichten het (brom)fietspad op te gaan, bij kilometer 64,650;XII. door het plaatsen van borden G11 conform bijlage I van het RVV 1990 met onderbord OB505, het vrijliggend fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg in te stellen als verplicht tweerichtingen fietspad, bij kilometer 64,650, kilometer 64,750 en kilometer 64,800;XIII. door het plaatsen van borden G12a conform bijlage I van het RVV 1990 met onderbord OB505, het vrijliggend fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg in te stellen als verplicht tweerichtingen (brom)fietspad, bij kilometer 64,500 en kilometer 64,650.Ter inzageEen link naar het verkeersbesluit is vanaf 18 april 2024 te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl -> Bereikbaar Gelderland-> wegwerkzaamheden -> N225)De tekst van het verkeersbesluit is vanaf dezelfde datum ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl -> Zoek in). U kunt zaaknummer 2024-000593 dan als zoekopdracht ingeven.Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 18 april tot en met 30 mei 2024 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Renkum. Instellen beroepEen belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9030 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten van het verkeersbesluit.Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (088) 3612000 of op www.rechtspraak.nl.namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,P. StrootmanPlv. Teammanager Asset Gebruik Wegen

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deOosterbeekgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oosterbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOosterbeekgids.nl
Redactie deOosterbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen oosterbeek
  2. prb-2024-5204

Gerelateerde berichten